decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Daugavpils policijas iecirkņa organizācija un pārvalde

Par reālo darba organizāciju un problēmām ir iespējams atrast praktisku un teorētisku informāciju. Teorētiski Daugavpils policijas iecirkņa organizācijas struktūra galvenokārt ir noteikta Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils iecirkņa (1. kategorija) reglamentā. Praktiski ir iespējamas dažādas atšķirības.

Daugavpils policijas iecirkņa pārvaldes teritorijā ir viss Ilūkstes un Daugavpils novads. Pēc 2009. gada noziedzības līmeņa datiem Daugavpils novadā noziedzības līmenis ir samērā augsts, jo ir reģistrēti 705 noziegumi uz 37 883 iedzīvotājiem. Vidēji ņemot, tie ir 19 noziegumi uz 1000 iedzīvotājiem. Vienlaikus var droši apgalvot, ka daudzi cilvēki Daugavpili uzskata par vienu no nedrošākajām pilsētām Latvijā.

Liela daļa amatu Valsts policijā atbilst 7. un 8. amatu kategorijai. Vienlaikus iestādes priekšniekam ir lielas pilnvaras. Amatu gradācijas klasificēšanas metodei (cari pinjaman uang) ir negatīvas iezīmes, jo ir grūti noteikt darba nozīmības pakāpi, piemēram, kad ir jāklasificē daudz atšķirīgu darbu. Kārtības darbinieki norāda arī, ka policijai ir jāuzlabo stimulācija, piemēram, ar vairāk prēmijām un apbalvojumiem. Ja tiek rādīti aizvien labāki rezultāti, vadītājiem ir jāsaprot, ka darbinieks var pildīt pienākumus ar daudz augstāku sarežģītību. Policijas darbs ir vērsts uz sabiedrību un tiem ir jānoskaidro iedzīvotāju vajadzības, jāattīsta iecirkņa darba plāns, jāatrisina problēmas sadarbībā ar sabiedrību, novēršanas pasākumus un projektus, kā arī nodrošināt vispārēju sabiedrības informētību par to, kas ir padarīts.

Šajā iecirknī visvairāk redzams administratīvās ietekmēšanas veids ar sociālās vadīšanas līdzekļiem. Tas norāda uz to, ka organizēšanas sistēma ir izplānota un pārdomāta. Daugavpils iecirknī ir dažādas nodaļas un sektori kā saimnieciskā daļa, ēku tehniskās uzraudzības un ekspluatācijas sektors, valsts iepirkuma grupa, bruņojuma uzskaites un kontroles grupa, apgādes sektors u. c. Tehniskajam nodrošinājumam ir veltītas daudzas struktūrvienības, līdz ar to darbiniekiem ir pieejami visi nepieciešamie līdzekļi, lai veiktu savu darbu apkalpojamajā teritorijā.

Daugavpils policijas iecirknī ir vērojama iekšējā kontroles sistēma ar iekšēju audita struktūrvienību. Tās uzdevumi ir veikt sistemātisku iestādes iekšējās kontroles sistēmas darbību, sniegt novērtējumu un ieteikt nepieciešamos uzlabojumus.

Daugavpils iecirknī tiek pārbaudīts, vai tā darbinieki laikā un atbilstošā kvalitātē izpilda savus pienākumus, taču netiek pētīts tas, vai šos pienākumus noteiktajā laikā ir fiziski iespējams izpildīt. To par trūkumu uzskata daudzi policijas darbinieki, bet šī problēma netiek skatīta Valsts policijas mērogā. Laiks ir problemātiskākais no darba mērķu īstenošanas līdzekļiem (telpas, iekārtas u. c.).

Iecirknī ir vērojams lineārā vadības struktūra – darbiniekiem ir viens tiešais vadītājs. Līdz ar to vērojama varas decentralizācija. No vadīšanas stila pēc darba organizācijas tas ir autoritārais. Ja tiktu izvēlēts demokrātiskais vadīšanas stils, policijas darbiniekiem būtu lielāka iespēja iesaistīties sistēmas darbībā.

Kopumā vispārējais Daugavpils policijas iecirkņa dalījums dažādās struktūrvienībās ir detalizēts, un pilnveidojot šo modeli ir iespējams sasniegt vēl efektīvākus rezultātus. Decentrēta sistēma ļauj viegli un ātri reaģēt uz dažādām izmaiņām apkārt. Pozitīvi ir vērojami centieni piesaistīt jaunus darbiniekus un informēt par policijas darbu arī no Daugavpils iecirkņa puses, piedaloties dažādos sabiedriskos pasākumos.

Rakstu palīdzējuši sastādīt mūsu Indonēzija draugi.

loading
×